football

Regulamin obozu

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego obozu piłkarskiego w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić Wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w obozie dla dzieci i młodzieży.

 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom wychowawcy/trenera/opiekuna.
 2. Uczestnik obozu ma obowiązek brania udziału w treningach.
 3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zbiórkach, zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.
 4. Uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców/trenerów, instruktorów oddalać się z miejsca zamieszkania lub miejsca zajęć.
 5. Uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie hotelu oraz obiektu treningowego.
 6. Uczestnik obozu zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do wychowawców/trenerów, instruktorów, kolegów i innych osób.
 7. Uczestnik obozu zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopię aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona na zbiórce przed wyjazdem.
 10. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w POKOJU i na stołówce.
 11. Na obozie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt audio – video, sprzęt fotograficzny, komputerowy i sportowy oraz inne wartościowe rzeczy (m.in. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp.) zagubione przez Uczestnika podczas trwania obozu lub pozostawione przez niego po zakończeniu obozu w miejscu zakwaterowania.
 14. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystania z winy Uczestnika świadczeń np. w przypadku spóźnienia się na zbiórkę w dniu wyjazdu, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.
 15. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony komórkowe, PSP, odtwarzacze MP3 itp.) sugerujemy zostawić w domu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny utracony w czasie obozu w skutek zgubieni, kradzieży czy innych okoliczności.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu obozu w czasie jego trwania.
 17. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od momentu wyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 18. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach dwu-trzy lub czteroosobowych z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
 19. Organizator podczas obozu zapewnia profesjonalną kadrę trenerską i wychowawczą.
 20. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu.
 21. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnie z prawdą podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu.
 22. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika z miejsca zbiórki wyjazdu na obozu na koszt własny.
 23. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie pisemne wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 24. Rodzice, bądź Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na obozie.
 25. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika obozu na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych podczas obozu, przed obozem lub po obozie, w którym uczestniczył Uczestnik. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę, aby zdjęcia i filmy były wykorzystane przez Organizatora obozu w internecie.
 26. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad, przeklinanie, ubliżanie innym uczestnikom, w szczególności spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych Uczestników grozi natychmiastowym wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
 27. Uczestnik obozu zobowiązany jest do zabrania ze sobą:
  • torby treningowej lub plecaka,
  • obuwia sportowego – biegówki, halówek oraz obuwia przystosowanego do murawy sztucznej i naturalnej,
  • obuwia do poruszania się po hotelu, klapek plażowych,
  • ręczników – ręcznika po kąpieli oraz ręcznika plażowego,
  • sport testera – tylko Uczestnicy, którzy taki posiadają (nieobowiązkowe),
  • resztę garderoby według uznania Rodziców i potrzeb dziecka,
  • czepka na basen,
  • bidonu.

Warunki płatności

Wpłata bezzwrotnej zaliczki 200 zł do 7 dni po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Płatność zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Płatność pozostałej kwoty gotówką lub przelewem, najpóźniej 7 dni przed przyjazdem.

Konto bankowe, w tytule wpłaty prosimy wpisać termin obozu, nazwisko i imię uczestnika: Bank BGŻ PLN 64 1600 1462 1829 3021 1000 0001